Mon - Fri: 9:00 - 19:00

2024 он

© Image Copyrights Title

Багийн амьжиргаа дэмжих орон тооны бус зөвлөлийг хуралдууллаа

Багийн амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн, хуваарьт хурлуудыг цаг тухайд нь хуралдуулан нийгмийн…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Сургалтын төлөвлөгөө гаргалаа

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн газрын хүүхдийн байцаагчтай хамтран хараа хяналтгүй болон тэнэмэл…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

108 дуудлага мэдээлэл

Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны 2024.01.08-ны өдрийн 2 дуудлага мэдээллийн дагуу тухайн өрхөд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн,…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Гэрээт ажилчдад “Хог хаягдлын менежмент”-ийн талаар сургалт…

Дархан сумын 15 дугаар багийн захиргаа “Дархан хоггүй ирээдүй" ТББ-ын тэргүүн М.Алимаатай хамтарч гэрээт ажилчдад “Хог хаягдлын…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн цас цэвэрлэлээ

Тус багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 15 аж ахуйн нэгж байгууллага өөрсдийн хариуцсан 50м талбайн цас, мөсийг…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Багийн амьжиргаа дэмжих орон тооны бус зөвлөлийг хуралдууллаа

Багийн Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 3 удаа хуралдаж нийт-13 иргэний материалыг хэлэлцэн Дархан сумын амьжиргаа дэмжих…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Хамтарсан багийн үйлчилгээ

108-ийн дуудлагын дагуу гэрт нь очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн тул тухайн өрхийн…

  • Гүйцэтгэл 70%
© Image Copyrights Title

Тусламж дэмжлэг

багийн зорилтод 2 өрхөд хүнсний дэмжлэг үзүүллээ. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэнд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх зайлшгүй…

  • Гүйцэтгэл 100%
Нэвтрэх