Mon - Fri: 9:00 - 19:00

Хүний нөөцийн ил тод байдал

© Image Copyrights Title

Дархан-Уул аймгийн Тамгын газрын даргын 2024 оны 02-10/58 дугаар…

Дархан-Уул аймгийн Тамгын газрын даргын 2024 оны 02-10/58 дугаар албан бичгээр ирсэн 2021-2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох…

  • Гүйцэтгэл 100%
Нэвтрэх