Mon - Fri: 9:00 - 19:00

Байгууллагын бүтэц

© Image Copyrights Title

2024.01 сарын эргэн төлөлтийн мэдээ

2024.01 сарын эргэн төлөлтийн мэдээ ФАЙЛ БАЙХГҮЙ БАЙНА. ОРУУЛАХ

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

2023 оны 12-р сарын мэдээ

ХХС- авлага 920,656,917төгрөг, ОНХС-өглөг 219,697,985.8 төгрөг гарсан.

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Шилэн дансны мэдээ

2023.12сар болон 2024 оны 1сарын мэдээ

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Зээлийн ангилал мэдээ

ХХАХГ, МОнгол банк руу 2023.12.31-ний байдлаархи зээлийн ангилалын мэдээг дамжуулсан. Нийт 76 зээлдэгчийн 920сая төгрөгийн…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Багийн сарын 500,000 төгрөгийн санхүүжилт олгох

Багийн сарын 500,000 төгрөгийн санхүүжилт олгох журамтай танилцан нэмэлт өөрчлөлт оруулах санлаа оруулан Засаг даргын орлогч…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад мэдээлэл өгөх материал бэлдэх

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төслийн материал хүлээн авахтай холбоотой танилцуулга PPD-д бэлдэж ажилласан.

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Балансын тойрох хуудас, дансны үлдэгдэл баталгаажуулалт

2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан ОНХС, ХХС- Дансны үлдэгдэлийн баталгаа, Балансын тойрох хуудас -ийг бэлтгэн холбогдох…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Багийн засаг дарга нарт данс нээх

Дархан-Уул аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн дарга Б.Жаргалсайхан танаа Дархан сумын Засаг даргын тамгын газар нь…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

ХХС-ийн программ ашиглалтын гэрээ

2024.01.01 -нээс ХХС-ийн бүртгэл, хяналт , нэгтгэлийн системийн жилийн төлбөр 150,000 төгрөг болсоныг даргад танилцуулан…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

2024.01 Сарын эргэн төлөлтийн мэдээг ил тод байршуулав.

2024.02.01-ны байдлаар нийт 74 зээлдэгчийн 23 чанаргүй, 51 хэвийн зээлийн ангилалтай байна.

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

2024.01 сарийн мэдээлэл ил тод байршуулав

Хоцорсон мэдээгүй хугацаандаа мэдээллээ байршуулсан.

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Сарын мэдээ баталгаажуулав.

2024.01 сарын байдлаар ОНХО, ОНХС гүйлгээ гараагүй, ХХС-1904,900 төгрөгийн зарлагын гүйлгээ 32сая төгрөгийн эргэн төлөлтийн…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Аудит судалгаа

https://fas.audit.mn -д ХХСан, ОНХСан, ОНХО -ийн цалин хөлс, автомашин ашиглалттай холбоотой судалгааг бөглөн , баталгаажуулан…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Асуудлын бүртгэл баталгаажуулан хүргүүлэв

ОНХО- 2023 онд аймгийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын ажил хэрэгжээгүй. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтээр зөрчилгүй…

 • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Аудитлагдсан тайлан

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн Шинжлэн магадлахуй аудит ЭЗШ ХХК-д ажилласан бөгөөд аудитын…

 • Гүйцэтгэл 100%
Нэвтрэх