Хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн хөгжлийн сан
Байршил 14-р баг, 15-р байр
Төсөв 14 сая
Огноо 2023-04-28 09:18:24
78%

2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны байдлаар сумын хэмжээнд 11386 хээлтэгч төллөхөөс 870 хээлтэгч төллөж 7 төл хорогдож 863 төл бойжиж байна. Төллөлтийн хувь 11,2 хувьтай явагдаж байна. Том малын зүй бусын хорогдлоор үхэр 10,…

Хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн хөгжлийн сан
Байршил 14-р баг, 15-р байр
Төсөв 14 сая
Огноо 2023-04-17 09:56:40
78%