User image
Дархан-Уул аймаг

Дархан сумын Засаг Даргын Тамгын газар

Эрхэм зорилго

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези, зураг зүй, суурь судалгаа, газрын мониторинг, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн, орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдийн амьдрах болон баялаг бүтээх эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Үүрэг даалгавар

Засаг дарга ОНХСан , ХХСангийн харилцах дансаас гарч байгаа гүйлгээг сараар нэгтгэн хэвлэж үзүүлж байх. 2023.04.12ны байдлаар нэгтгэл гарган засаг даргын нарийн бичигт хүргүүлсэн.

Үүрэг даалгавар

ЗДТГ-ын орлогч Ихбаярын өгсөн үүргийн дагуу муу зээлийн түүхтэй зээлдэгчидийн жагсаалт , зээлийн материал тус бүрийг бэлдэж өрөөнд нь оруулж өгсөн.