images

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээл

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үлйдвэрийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/361 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ын дагуу төслийг хүлээн авна.

минут

Жилийн 3%

60 сар хүртэл

0 төсөл ирсэн байна

7037-1313