Хүн ам

Дархан сум нийт 87,959 хүн амтай. Үүнээс: 0-18 хүртэл насны иргэд 32920 буюу 38%,18-55 насны эмэгтэй 22409 буюу 26%, 18-60 насын эрэгтэй 23200 буюу 27%, тэтгэврийн насны иргэд 10,425 буюу 10%-ийг тус тус эзлэж байна.

Судалгаагаар нийт хүн амын 47,945 буюу 54,5% нь хөдөлмөрийн насны иргэд байна.

New alerts

0-18 хүртэл насны иргэд

New alerts

18-55 насны эмэгтэй

New alerts

18-60 насын эрэгтэй

New alerts

тэтгэврийн насны иргэд

Огноо

2018

2019

2020

2021

2022

Нийт хүн ам

86,849

85,066

86,547

87,595

87,959

Эмэгтэй

44,537

41,393

44,447

44,994

45,256

Эрэгтэй

44,537

41,393

42,100

42,601

42,703

Нийт өрх

25,777

24,304

24,426

24,897

25,174